Walne Zgromadzenie - 15.06.2021 r. - wybory Delegatów PTK

Szanowni Państwo,

Dnia 15.06.2021 r., czyli w dniu planowanego posiedzenia OW PTK, które jak dotychczas odbędzie się w formule online o godzinie 18, przeprowadzone zostaną wybory Przewodniczącego Elekta Oddziału, Zarządu Oddziału i wybory Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zgodnie z obowiązującym statutem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) każdy Oddział wybiera raz na dwa lata Delegatów. Liczba Delegatów jest proporcjonalna do liczby Członków Zwyczajnych Oddziału (jeden na każde rozpoczęte 50 Członków Zwyczajnych). W naszym Oddziale będziemy wybierać 23 Delegatów.

Kandydatem na Delegata może być każdy członek zwyczajny PTK, który nie zalega ze składkami (można to sprawdzić logując się na własne konto https://ptk.gbbsoft.pl/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f lub w razie problemów kontaktując się z administratorem Panią Anną Zan +48605090409 email: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl pn-pt 8:00-16:00). ). Zaległości należy opłacić do dnia 31 maja 2021.

Funkcję Delegata można łączyć z innymi funkcjami w PTK. Liczba kadencji nie jest limitowana. Kandydatów zgłaszamy w następujący sposób:

Członek zwyczajny naszego Oddziału, wyrażający wolę kandydowania do Walnego Zebrania Delegatów PTK, może zgłosić swoją kandydaturę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail warszawski.ptk@gmail.com najpóźniej na 14 dni roboczych przed odbyciem w danym Oddziale Walnego Zgromadzenia Oddziału („Zgromadzenie”) albo ustnie, podczas Zgromadzenia.

 • kandydat na Delegata nie musi być obecny podczas Walnego Zgromadzenia Oddziału, ale winien złożyć podpisaną deklarację że kandyduje.

 • zgłoszenia kandydatów dokonywane podczas Zgromadzenia muszą spełniać te same warunki, jakie stawiane są Zgłoszeniom dokonywanym przed terminem Zgromadzenia. Kandydat musi złożyć dokumenty, o których mowa powyżej dotyczące treści Zgłoszenia, tzn. przesłanie w trakcie Walnego Zgromadzenia skanów dokumentów, które są wymienione poniżej.

  Zgłoszenie kandydatury („Zgłoszenie”) powinno obejmować:

  1. imię i nazwisko kandydata,
  2. numer PESEL,
  3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami członkowskimi
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Delegata*

Odnośnie oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Delegata, którym mowa w ptk.4 powyżej, istotne jest, że kandydat musi być świadomy, że:

 1. zostając wybrany na Delegata reprezentuje on interesu Oddziału PTK, którego jest członkiem,

 2. obowiązany jest brać udział w każdym Walnym Zebraniu Delegatów, (w sumie zwykle 4 w ciągu

  kadencji – podczas wiosennej konferencji i podczas jesiennego kongresu)Załącznik
(niezbędny zarówno w trakcie wcześniejszego zgłoszenia jak i zgłoszenia w trakcie Walnego Zgromadzenia):


Wzór:

Zgłoszenie kandydatury w wyborach Delegatów

Imię i nazwisko ................................................

PESEL ..........................................................

Zgłaszam moją kandydaturę w wyborach Delegatów Oddziału Warszawskiego

Jednocześnie oświadczam że nie zalegam ze składkami członkowskimi w PTK, mam opłacone składki do końca 2020 r.

Jeśli zostanę wybrany na funkcję Delegata zobowiązuje się uczestniczyć w Walnych Zebraniach Delegatów.

.........................................

PodpisUwaga: podpis na zgłoszeniu musi być odręczny, a zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną musi zawierać skan podpisanego zgłoszenia.Szczegółowy plan posiedzenia i plan Walnego Zgromadzenia Oddziału Warszawskiego PTK w dniu 15.06.2021 r łącznie z linkiem do połączenia będzie do Państwa przesłany na ok. 30 dni przed posiedzeniem.

Z poważaniem
dr hab. med. Tomasz Rywik

Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl